Vašu privatnost držimo iznimno važnom te Vas upravo stoga želimo pobliže upoznati s ažuriranom verzijom naše Politike privatnosti, kao i informirati Vas o vrstama podataka koje pohranjujemo i u koje svrhe, o načinu na koji ih koristimo te o pravima koja su Vam dostupna u svrhu kontrole načina postupanja s takvim podacima.

Prethodno važeću verziju Politike privatnosti ažurirali smo u svrhu usklađenja s odredbama o zaštiti podataka propisanih, između ostalog, i Općom uredbom o zaštiti podataka Europske unije (GDPR).

Za sva pitanja u vezi korištenja Vaših podataka, slobodno nam se obratite putem e-pošte na sljedeću adresu: dataprivacy@cee.jura.com.